Soft Al-Ma Net Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2020. október 15.

Tartalomjegyzék

 1. KÖSZÖNTŐ……………………………………………………………………………………………………………. 4
 2. DEFINÍCIÓK……………………………………………………………………………………………………………. 5
 3. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK……………………………………………………………………………………….. 6            
  1. Adatkezelő elérhetőségei…………………………………………………………………………………… 6            
  1. Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei…………………………………………………………………………… 6
 4. NEVESÍTETT ADATKEZELÉSEK………………………………………………………………………………………. 6            
  1. Kapcsolatfelvétel……………………………………………………………………………………………… 6
  1. Webáruház regisztráció………………………………………………………………………………………. 7            
  1. Webáruház vásárlás…………………………………………………………………………………………… 8            
  1. Szerver naplózás……………………………………………………………………………………………….. 9            
  1. Hírlevél küldése………………………………………………………………………………………………..9            
  1. Ügyfélelégedettség kutatás…………………………………………………………………………………..10          
  1. Cookie („süti” ) kezelés………………………………………………………………………………………………10
  1. Kamerás megfigyelés………………………………………………………………………………………..12          
  1. Panaszkezelés…………………………………………………………………………………………….12
  1. Jótállási (szavatossági) igények kezelése……………………………………………………………………….. 12
  1. Kapcsolattartók adatainak kezelése…………………………………………………………………………13
 5. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA ……………………………….. 14
 6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI……………………………………………………………………………………………………… 14          
  1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga (GDPR…………………………………………….. 15 cikk)     14          
  1. Helyesbítéshez való jog (GDPR……………………………………………………………………… 16.  cikk)    14         
  1. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog, GDPR……………………………………………….. 17.  cikk)    14         
  1. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR…………………………………………………….. 18.  cikk)    15         
  1. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR…………………………………………………………… 20.  cikk)    15         
  1. A tiltakozáshoz való jog (GDPR………………………………………………………………….. 21. cikk) 15          
 7. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK……………………………………………………………………………………………… 15
 8. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA …………………………………………………….. 16
 9. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK…………………………………………………………………………….. 16

1        KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy időt szán a pcarena.hu webáruház üzemeltetője, a Soft Al-Ma Net Kft.  adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatójának tanulmányozására!  Ezen keresztül részletesen tájékozódhat a Soft Al-Ma Net Kft.  adatkezelési gyakorlatáról, azaz, hogy mi történik az Ön adataival a re-comp.hu webáruház (a továbbiakban: honlap vagy webáruház) használata során.

Cégünk, a Soft Al-Ma Net Kft., elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében.  Ennek érdekében a Soft Al-Ma Net Kft. a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

 • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR);
 • az        információs     önrendelkezési jogról   és        az információszabadságról szóló 2011.

évi       CXII.  törvény (Infotv.);

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény (Ptk.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.  évi CVIII.  törvény (Eker.  tv.);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.  évi XLVIII.  törvény (Grt.);
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997.  évi CLV.  törvény (Fgytv.).;
 • a számvitelről szóló 2000.  évi C.  törvény (Számtv.).

A GDPR 13. cikke alapján a Soft Al-Ma Net Kft.  az adatok kezeléséről az alábbi tájékoztatást adja:

2        DEFINÍCIÓK

Ezen pont nagyon fontos annak érdekében, hogy tisztán lehessen látni, a Soft Al-Ma Net Kft.  mit ért az adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak alatt. A definíciókat a GDPR.  határozza meg.

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;  azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
  • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
  • „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
  • „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
  • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
  • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
  • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek;  az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
  • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
  • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
  • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
  • „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

 • „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1.  cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

3        ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

3.1         Adatkezelő elérhetőségei

név: Soft Al-Ma Net Kft.

cím: 2370 Dabas, Bartók Béla út 34.  képviseli: Németh Péterné ügyvezető

e-mail: info@re-comp.hu

Ügyfélszolgálat:

Telefon:+36-29 200 036

e-mail: info@re-comp.hu

honlap: re-comp.hu

3.2         Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Bármely adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel a Soft Al-Ma Net Kft.  adatvédelmi tisztségviselője közvetlenül megkereshető az alábbi elérhetőségeken:

Németh Péter

e-mail: np@smart-otthon.hu

telefon: +36 70 427 55 02

4        NEVESÍTETT ADATKEZELÉSEK

A GDPR által megkövetelt átláthatóság szellemében, az alábbiakban tagoltan, az egyes adatkezelési célok szerint részletezve tájékozódhat az ezek megvalósulása érdekében kezelt adatokról, azok jogalapjáról és adatkezelés időtartamáról.

Megjelöljük továbbá, hogy a cél megvalósulása érdekében mely adatkezelők részére továbbítjuk az adatot, illetve milyen adatfeldolgozók segítik az egyes adatkezelések során a Soft Al-Ma Net Kft.-t. (A fogalmak értelmezésében a jelen tájékoztató 2.  pontja nyújt segítséget.)

Annak biztosítása érdekében, hogy illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek az adatok, megfelelő műszaki óvintézkedéseket tettünk, és minden lehetséges intézkedést megteszünk a maximális védelem fenntartása érdekében. A munkánkat segítő adatfeldolgozókat is ezen védelem biztosítása szellemében választottuk ki. A jelen tájékoztatóban felsorolt adatfeldolgozóink 2020.  október 15. napját követően a feléjük továbbított és általuk kezelt személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban kezelik, és erről nyilatkozatot tesznek az adatkezelő részére.

4.1         Kapcsolatfelvétel

A regisztrációtól függetlenül Önnek lehetősége van felvenni velünk a kapcsolatot a honlapunkon található központi e-mail címen, annak érdekében, hogy érdeklődésére, kérdésére választ kapjon.  Ilyenkor kizárólag annak érdekében kérünk Öntől adatokat, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot, és megkeresésére válaszoljuk.

 • Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel az érintettel
  • A kezelt adatok köre: e-mail cím, vezeték- és keresztnév, telefonszám
  • Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6.  cikk (1) bekezdés a) pont]
  • Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel lezárultáig (az érintett kérdésének megválaszolásáig) de maximum 3 napig.
  • Adatfeldolgozók

Verzió: 1.2                                                       PBB                                                       Oldal: 6/16

 • Rendszergazda Soft Al-Ma Net Kft 2370 Dabas, Bartók Béla út 34.
  • Webfejlesztő

Soft Al-Ma Net Kft 2370 Dabas,

Bartók Béla út 34.

 • Tárhelyszolgáltató

Soft Al-Ma Net Kft 2370 Dabas,

Bartók Béla út 34.

4.2         Webáruház regisztráció

A regisztráció során Ön megadhatja személyes adatait, ezzel saját fiókot hozhat létre. A személyes adatok megadása nem kötelező, amennyiben Ön nem bocsátja rendelkezésünkre a személyes adatait, az semmilyen következménnyel nem jár Önre nézve. A regisztráció a későbbi vásárlásokat megkönnyíti, és lehetővé teszi, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel.  Fiókját bármikor törölheti.

 • Az adatkezelés célja:

Érintettek (ügyfelek) nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás az ügyfelekkel, rendszerüzenet küldése (amely nem minősül hirdetésnek, kizárólag tájékoztató jellegű információt tartalmaz)

 • A kezelt adatok köre:

ügyfélazonosító, IP cím, e-mail cím, felhasználó vezeték- és keresztneve.

 • Az adatkezelés jogalapja:

Szerződés teljesítése [GDPR 6.  cikk (1) bekezdés b) pont]

 • Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig, de legkésőbb az utolsó bejelentkezéstől számított öt év elteltével.
  • Adatfeldolgozók
   • Rendszergazda Soft Al-Ma Net Kft 2370 Dabas, Bartók Béla út 34.
   • Webfejlesztő

Soft Al-Ma Net Kft 2370 Dabas,

Bartók Béla út 34.

 • Tárhelyszolgáltató

Soft Al-Ma Net Kft 2370 Dabas,

Bartók Béla út 34.

4.3         Webáruház vásárlás

Ahhoz, hogy létrejöhessen velünk egy szerződés és azt teljesíthessünk, szükséges, hogy Ön megadja személyes adatait. Az Ön személyes adatai nélkül nem tudjuk feldolgozni rendelését és nem jöhet létre Önnel szerződés.

 • Az adatkezelés célja:

A webáruházában történő vásárlás lebonyolítása, a megrendelések teljesítése, kiszállítása, számla kiállítása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése

 • A kezelt adatok köre:

ügyfélazonosító, IP cím, e-mail cím, felhasználó vezeték- és keresztneve, szállítási cím, telefonszám, második telefonszám (a biztosabb elérhetőség érdekében választható), vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke)

 • Az adatkezelés jogalapja:

Szerződés teljesítése [GDPR 6.  cikk (1) bekezdés b) pont, Eker. tv. 13/A. §-a] és jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6.  cikk (1) bekezdés c) pont, Számv. tv. 169. § (2) bekezdés]

 • Az adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnésétől számított 5 év, a számviteli bizonylatok tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.
  • Adattovábbítás
   • A szállítás teljesítése érdekében –a GDPR 6.  cikk (1) bekezdés b) pontja alapján -a név, ügyfélazonosító és szállítási cím továbbításra kerül a futárszolgálat felé GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u.  2.))

 • AdatfeldolgozókRendszergazda Soft Al-Ma Net Kft 2370 Dabas, Bartók Béla út 34.Webfejlesztő

Soft Al-Ma Net Kft 2370 Dabas,

Bartók Béla út 34.

 • Tárhelyszolgáltató

Soft Al-Ma Net Kft 2370 Dabas,

Bartók Béla út 34.

 • Könyvelő

“MÁTYUS” Nyomdaipari és Számviteli Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

2373 Dabas, 3630 hrsz.

4.4         Szerver naplózás

A honlap látogatása során a látogatói adatokat a rendszer automatikusan rögzíti (naplózza).

A Soft Al-Ma Net Kft. a keletkezett adatokat a naplóállományok elemzése során más adatokkal nem kapcsolja össze, azok kizárólag statisztikai célt szolgálnak.

 • Az adatkezelés célja:

A honlap látogatása során a látogatói adatok automatikus rögzítésével a Soft Al-Ma Net Kft. a szolgáltatások működését ellenőrzi.

 • Az adatkezelés jogalapja:

az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6.  cikk (1) bekezdés f) pont, Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése]. Jogos érdek: működés ellenőrzésének képessége, mely a szolgáltatás nyújtásához szükséges.

 • A kezelt adatok köre:

a látogatás dátuma, a meglátogatott oldal címe, számítógép IP címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – az érintett számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa, az eszköz típusa

 • Az adatkezelés időtartama:30 nap
  • Adatfeldolgozók
   • Rendszergazda Soft Al-Ma Net Kft 2370 Dabas, Bartók Béla út 34.
   • Webfejlesztő

Soft Al-Ma Net Kft 2370 Dabas,

Bartók Béla út 34.

 • Tárhelyszolgáltató

Soft Al-Ma Net Kft 2370 Dabas,

Bartók Béla út 34.

4.5         Hírlevél küldése

Amennyiben a regisztrációs űrlap kitöltésekor vagy később Ön kifejezetten hozzájárul, az Ön által megadott e-mail fiókba hírlevelet küldünk, mely termékeinkről, akcióinkról tartalmaz hasznos információkat, így többek közt segíti Önt, hogy a legkedvezőbb áron jusson hozzá termékeinkhez.

 • Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az arra feliratkozottak részére.
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6.  cikk (1) bekezdés a) pont, Ekertv. 13/A. § (4) bekezdése, Grt. 6. § (1) és (5) bekezdése]
  • A kezelt adatok köre: e-mail cím, név,
  • Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb három évig
  • Adatfeldolgozók
   • Rendszergazda Soft Al-Ma Net Kft 2370 Dabas, Bartók Béla út 34.
   • Webfejlesztő

Soft Al-Ma Net Kft 2370 Dabas,

Bartók Béla út 34.

 • Tárhelyszolgáltató

Soft Al-Ma Net Kft 2370 Dabas,

Bartók Béla út 34.

4.6         Ügyfélelégedettség kutatás

A Soft Al-Ma Net Kft. szolgáltatásai tökéletesítése és az Ön megfelelőbb kiszolgálása, érdekében ügyfélelégedettség méréseket végez.  Ennek keretében információt kérünk Öntől arról, hogy hogyan minősítené a vásárolt terméket.  Ezen adatokat kizárólag statisztikai célokra használjuk fel.

 • Az adatkezelés célja: vásárlói szokások elemzése a weboldal felhasználóinak megfelelőbb kiszolgálása érdekében
  • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges [GDPR

6. cikk (1) bekezdés f) pont]

 • A kezelt adatok köre: e-mail cím, felhasználó vezeték- és keresztneve, kérdésekre adott válaszok
  • Az adatkezelés időtartama: 1 év
  • Adatfeldolgozók
   • Rendszergazda Soft Al-Ma Net Kft 2370 Dabas, Bartók Béla út 34.
   • Webfejlesztő

Soft Al-Ma Net Kft 2370 Dabas,

Bartók Béla út 34.

 • Tárhelyszolgáltató

Soft Al-Ma Net Kft 2370 Dabas,

Bartók Béla út 34.

4.7          Cookie („süti”) kezelés

 • Tájékoztató

A cookie-k („sütik”) információcsomagok, melyeket a szolgáltató webszervere a webáruház igénybevétele során küld a felhasználó eszközére a böngészőn keresztül. A cookie-k fő célja, hogy a felhasználó adatait a honlappal kapcsolatos tevékenységének elemzése érdekében rögzítse. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő

szolgáltató – statisztikai célból –      összekapcsolhatja az felhasználó aktuális látogatásai során

elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag saját tartalma tekintetében, egyedileg nem azonosítható formában.

A cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k tehát segítik az adatkezelőt a weboldal optimalizálásában, azaz abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

 • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie,
 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
 • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
 • a felhasználó viselkedésének megfigyelésén keresztül elősegíti a felhasználó érdeklődési köréhez illő hirdetések megjelenítését.

A Soft Al-Ma Net Kft. az alábbi cookie-kat használja:

„_ga” : Google Analytics cookie, melynek érvényessége 2 év.  Ez a cookie a weboldal használatáról gyűjt adatokat, személyhez köthető adatokat nem gyűjt, de azt igen milyen gyakran és milyen formában látogatja a weboldalt.

„_gid”: Google Analytics cookie, melynek érvényessége 24 óra.  Ez a cookie a felhasználók megkülönböztetésére szolgáló azonosító.

„_gat”_UA-1996405-1: Google Analytics cookie, melynek érvényessége 1 perc.  Ez egy ideiglenes azonosító.

„PHPSESSID”: a munkament végéig (böngésző bezárásig) érvényes cookie.  Ez egy egyedi munkamenet azonosító, személyes adatokat nem tárol.

„aszf_elfogadva” : Ezen cookie-nak 2 év az érvényessége.  Amennyiben a felhasználó elfogadja az ÁSZF-et, ez a cookie akkor kerül eltárolásra.  pcarena_megjelenés_rács: Ezen cookie érvényessége 2 hónap.  Ez a cookie a weboldalon a termékek megjelenésének típusát rögíti (azaz a webáruház korábbi meglátogatása során beállított oldalelrendezési nézetet).

„suti_elfogadva” – Ezen cookie-nak 1 év az érvényessége.  Amennyiben a felhasználó elfogadja a sütik kezelését, akkor kerül eltárolásra.

 • Az adatkezelés célja: a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, a fent részletezett adatok eltárolása annak érdekében, hogy a felhasználói élményt javítsa, kényelmesebbé tegye
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása GDPR 6.  cikk (1) bekezdés a) pont, Infotv.

5. § (1) bekezdés a) pont

 • Külső szolgáltatók cookie kezelése a re-comp.hu weboldalon

A honlap látogatottságának méréséhez, a felhasználói szokások figyeléséhez, és statisztikák készítéséhez a Soft Al-Ma Net Kft. a Google Analytics programot használja az amelyhez kapcsolódó cookie csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzít.  Ezen adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ oldalon érhető el bővebb tájékoztatás.

A sütit Ön képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.  Amennyiben megváltoztatja ezeket a beállításokat, lehetséges, hogy bizonyos funkciók vagy sajátosságok nem fognak rendeltetésszerűen működni.

A cookie-król részletesebben tájékozódhat és további információkat szerezhet az alábbi oldalakon: www.nopara.org, a www.youronlinechoices.com/hu/, illetve a http://www.allaboutcookies.org.

4.8         Panaszkezelés

Az ÁSZF 11.  pontja szerinti panasza esetén a Soft Al-Ma Net Kft.  jelen tájékoztató 3. 1. pontjában jelölt ügyfélszolgálatához fordulhat.  Ilyen esetben, panasza elbírálása érdekében kezelnünk kell adatait.

 • Az adatkezelés célja: fogyasztóvédelmi panasz elbírálása, megoldása
  • Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6.  cikk (1) bekezdés c) pont, Fgytv. 17/A §]
  • A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám, lakcím
  • Az adatkezelés időtartama: 5 év [Fgytv. 17/A §(7) bekezdés]
  • Adatfeldolgozók
   • Rendszergazda Soft Al-Ma Net Kft 2370 Dabas, Bartók Béla út 34.
   • Webfejlesztő

Soft Al-Ma Net Kft 2370 Dabas,

Bartók Béla út 34.

 • Tárhelyszolgáltató

Soft Al-Ma Net Kft 2370 Dabas,

Bartók Béla út 34.

4.9      Jótállási (szavatossági) igények kezelése

A Soft Al-Ma Net Kft. által önként vállalt, illetve a jogszabály alapján kötelező jótállási igény esetén, Ön – az ÁSZF-ünkben, illetve a Jótállási tájékoztatónkban is szereplő módon – jelen tájékoztató 3.1.  pontjában jelölt ügyfélszolgálatához fordulhat.  Ilyen esetben, jótállási igénye teljesítése érdekében kezelnünk kell adatait.

 • Az adatkezelés célja: jótállási igény jogosságának megvizsgálása, az igény teljesítése

 • Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6.  cikk (1) bekezdés c) pont, Ptk.

6:171. §, 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet]

 • A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, szállítási cím, telefonszám
  • Az adatkezelés időtartama: három év [19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdés]
  • Adatfeldolgozók
   • Rendszergazda Soft Al-Ma Net Kft 2370 Dabas, Bartók Béla út 34.
   • Webfejlesztő

Soft Al-Ma Net Kft 2370 Dabas,

Bartók Béla út 34.

 • Tárhelyszolgáltató

Soft Al-Ma Net Kft 2370 Dabas,

Bartók Béla út 34.

4.10  Kapcsolattartók adatainak kezelése

A Soft Al-Ma Net Kft. üzleti kapcsolataiban felmerülhet az üzleti partner által kijelölt személy, mint kapcsolattartó adatainak kezelése és/vagy továbbítása az üzleti folyamatok sikeres működtetése céljából, illetve a Társaság munkavállalói vonatkozásában szintén, adataik ugyanezen célból történő kezelése vagy továbbítása.  Ezen tevékenység az üzletmenet zavartalansága érdekében nélkülözhetetlen.

 • Az adatkezelés célja: a Soft Al-Ma Net Kft.  üzleti folyamatainak működtetése, a partnerek szerződés szerinti és minőségi kiszolgálása.
  • Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdekének biztosítása (GDPR 6.  Cikk 1 bek.( f) pont). jogos érdek: üzletmenet biztosítása
  • A kezelt személyes adatok köre:
 • a munkavállaló neve;
 • a munkavállaló vállalati e-mail címe;
 • a munkavállaló munkahelyi telefonszáma;
  • Az adatkezelés időtartama: a feladat elvégzéséig, és/vagy az üzleti folyamat működtetése alatt végig
  • Adatfeldolgozók:
   • a szerződő felek munkavállalói
   • Rendszergazda Soft Al-Ma Net Kft 2370 Dabas, Bartók Béla út 34.
   • Webfejlesztő

Soft Al-Ma Net Kft 2370 Dabas,

Bartók Béla út 34.

 • Tárhelyszolgáltató

Soft Al-Ma Net Kft 2370 Dabas,

Bartók Béla út 34.

5        SZEMÉLYES     ADATOK     TÁROLÁSÁNAK      MÓDJA,     AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Soft Al-Ma Net Kft. szem előtt tartja az adatbiztonságot, szigorú biztonsági eljárásokat követünk a személyes adatok tárolása, továbbítása, valamint a véletlenszerű elvesztés, megsemmisülés és sérülés elleni védekezés során.  Ezt a Soft Al-Ma Net Kft.

informatikai intézkedésekkel (például megfelelő szoftverek, programok kiválasztása, tűzfal, SSL szabvány, biztonsági mentések),

technikai intézkedésekkel (például fizikai védelem biztosítása, melynek keretében a dokumentumok elzárt tárolása biztosított, beléptetőrendszer alkalmazása) és  szervezési intézkedésekkel (például jogosultsági rendszer alkalmazása a Soft Al-Ma Net Kft.  munkavállalói tekintetében, melynek keretében, minden dolgozó csak a munkájához nélkülözhetetlen információhoz fér hozzá)

igyekszik garantálni.

A Soft Al-Ma Net Kft. a személyes adatokat Magyarország területén saját szerverén, a Soft Al-Ma Net Kft.  székhelyén.

6        AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR értelmében Önt megillető jogokat, bármikor ügyfélszolgálatunkhoz vagy adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat a 3.2 pontban megadott elérhetőségeken.

6.1         A személyes adatokhoz való hozzáférés joga (GDPR 15 cikk)

Ezen joga gyakorlása által lehetősége nyílik az Önről tárolt személyes adatok másolatát elkérni, és megbizonyosodni arról, hogy szabályosan jártunk el.

A tájékoztatás ingyenes, de a további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló díjat számítunk fel.

6.2         Helyesbítéshez való jog (GDPR 16.  cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészítsük a hiányos személyes adatokat.  Ezt haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) teljesítjük.

6.3         Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog, GDPR 17.  cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük személyes adatait.  Ezt haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) teljesítjük. Ha a személyes adat nyilvánosságra került, minden ésszerű lépést megteszünk annak

érdekében, hogy tájékoztassuk a további adatkezelőket, hogy Ön a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy az adatok másolatának törlését kéri.

Mindenképpen– nem kérelem alapján –, haladéktalanul (indokolatlan késelem nélkül) kötelesek vagyunk törölni az Önre vonatkozó személyes adatokat az alábbi esetekben:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük;
  • ha Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • minden igyekeztünk ellenére a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
  • a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • a személyes adatok gyűjtésére 16 éven aluli gyermek számára, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

6.4         Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18.  cikk)

 • Abban az esetben, ha Ön szerint a kezelt személyes adatok nem pontosak, kérheti az adatkezelés korlátozását addig, amíg az adat tényleges pontosságára vagy pontatlanságára fény nem derül.
  • Ha az adatkezelés jogellenes, de Ön nem szeretné, ha törölnénk az adatát, mert Önnek valamely okból ez az érdeke, kérheti, hogy helyette inkább korlátozzuk az adatkezelést.
  • Ha az adatkezelés célja megszűnt, de Ön nem szeretné, ha törölnénk az adatot, mert valamely igénye érvényesítéséhez szüksége van rá, szintén kérheti a korlátozást.
  • Ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de szerintünk a Soft Al-Ma Net Kft.  jogos indokai elsőbbséget élveznek – ilyen esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg ez a kérdés el nem dől.

6.5         Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20.  cikk)

Önnek joga van ahhoz, hogy elektronikus és strukturált formában elkérje kezelt adatait és egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy – ha ez technikailag lehetséges – tőlünk kérje a továbbítást.

6.6         A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21.  cikk)

Önnek joga van tiltakozni a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás céljából történő kezelése ellen.  Ilyenkor az adatok e célból nem kezelhetők.

Tiltakozhat továbbá akkor is, ha az adatkezelés a Soft Al-Ma Net Kft. (vagy harmadik fél) jogos érdekén alapul.  Ilyenkor csak nagyon kivételes esetben (kényszerítő erejű jogos indok esetén) kezelhető tovább az adat.

7        ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

Amennyiben Ön jogait kívánja érvényesíteni, a Soft Al-Ma Net Kft.  indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.  Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról a Soft Al-Ma Net Kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Ha a Soft Al-Ma Net Kft. nem tesz intézkedéseket a kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának

okairól. Ebben az esetben, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Soft Al-Ma Net Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Soft Al-Ma Net Kft., díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A Soft Al-Ma Net Kft.  minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.  Kérésére A Soft Al-Ma Net Kft.  tájékoztatja Önt e címzettekről.

A Soft Al-Ma Net Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésére az Ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért azonban díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha Ön másként kéri.

8        AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

A Soft Al-Ma Net Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni.

Az érintett a következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes érintettek beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

9        JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az érintett jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, melynek elérhetőségei az alábbiak:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:+36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

Fentieken túl az érintett jogai sérelme esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.